Streefdoelen

Ons streefdoel is de kinderen alle kansen te geven om op te groeien tot evenwichtige en zelfstandige mensen die ten volle hun potentieel benutten om hun plaats te vinden in onze veeleisende maatschappij.

Hieronder verstaan wij dat onze kinderen:

  • Gestimuleerd worden om zich te verwonderen en te ontdekken. Zo kunnen ze kennis en vaardigheden verwerven die afgestemd zijn op hun mogelijkheden en behoeftes.
  • Leren omgaan met de vele keuzes en informatie die ze tegenkomen.
  • Normen en waarden meekrijgen die leven in onze multiculturele maatschappij.
  • Hun rechten en plichten kennen, deze met elkaar bespreken en hiervoor opkomen.
  • De gepaste weerbaarheid hebben.
  • Hum probleem oplossend vermogen ontwikkelen.
  • Alle kennis opdoen die noodzakelijk is om een vlotte overgang naar het middelbaar onderwijs mogelijk te maken.
  • Opgroeien tot jong volwassenen met emotionele intelligentie en met gevoel voor rechtvaardigheid.

Kwaliteitsvol en boeiend onderwijs

Niet alleen aan het educatieve, maar ook aan het sociaal-emotionele schenken wij veel aandacht. Opdat deze beide factoren optimaal ontplooid zouden worden, vinden wij het belangrijk om les te geven op basis van wat een kind zelf aanbrengt. Voor de vak- en vormingsgebieden is een aanbod van kennis en vaardigheden, die voldoen aan de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, onze leidraad. Wat we gaan leren staat dus vast, maar hoe we dat doen is zowel voor het kind als voor de leerkracht telkens weer een grote verrassing…

Kleuteurs rond zitten

De Freinettechnieken

De leerkrachten maken maximaal gebruik van de Freinettechnieken. De organisatie van het klasleven is voor de kinderen overzichtelijk d.m.v. planning, instructiemethodes, overzichtelijke klasindeling (d.m.v. hoekenwerk) om zo veel mogelijk zelfbeheer toe te laten. Kinderen leren uit de ervaringen van andere kinderen, volwassenen, culturen,… en de leerkracht zorgt op zijn beurt voor evenwicht, diepgang, structuur en stabiliteit. Welke technieken op onze school worden toegepast en op welke manier, hangt af van de klassituatie en het niveau van de kinderen. Deze technieken komen zoveel mogelijk aan bod: taal, levend rekenen en wiskunde, Frans, vrije werktijd, onderzoek, uitstappen, atelier, klasraad, kinderraad, forum, bewegingsopvoeding, schrijfmotoriek en tuinieren.

Praatronde

Freinet - PraatrondeAls de schooldag begint, maken we tijd voor een individueel onthaal of is er inlooptijd. Nadien starten we de praatronde waarin de kinderen ervaringen, belevenissen en gevoelens kunnen uiten. Er zijn ook andere ronden, zoals de boekenronde (kinderen vertellen over een gelezen boek), de actuaronde (kinderen vertellen over een nieuwsbericht dat hen aangegrepen heeft), de klasraad (zie klasraad), de KWIK-ronde (kinderen vertellen of tonen hun talenten) enzovoort. De dag wordt beëindigd met een afsluitronde. Hierin wordt teruggeblikt op de afgelopen dag. Dit kan bv. aan de hand van knutselwerken, het voorlezen van vrije (teken-) teksten of het vertellen van een verhaal. Ook de planning van de activiteiten voor de volgende dagen kan bekeken worden.

Taal

In een Freinetklas schrijven de kinderen ‘vrije teksten’. Dat evolueert van tekeningen en knutselwerken bij de kleuters naar (strip-)verhalen en klaskranten in de graadsklassen. Die teksten schrijven ze niet zomaar, dat doen ze om hun klasgenoten en anderen iets te vertellen. Want taal is communicatie! Ook bij de kleuters wordt deze techniek gebruikt. Ze maken een tekening en vertellen wat ze concreet getekend hebben, dit schrijft de leerkracht er bij en leest het voor. Zo ontdekken de kinderen dat alles wat ze denken ook neergeschreven kan worden en wat geschreven is ook gelezen kan worden. Lezen en schrijven wordt hierdoor meteen zinvol, ze leren ermee experimenteren en hun interesse wordt gewekt.

Levend rekenen en wiskunde

De kinderen zijn zoveel mogelijk ontdekkend bezig tijdens de lessen. Leren rekenen gebeurt in de mate van het mogelijke aan de hand van reële situaties en ervaringen van de kinderen. Leren is namelijk niet enkel opnemen wat anderen bedacht hebben. Je leert pas echt als je al handelend experimenteel kunt zoeken en ontdekken en er met anderen over kunt communiceren. De leerkracht bepaalt niet eenzijdig wat er gebeurt, maar de groep en de leerkracht plannen samen op een democratische manier het werk. Daarnaast worden leermiddelen aangeboden die vrij ontdekken mogelijk maken: weegschalen, meetlatten, blokjes en andere experimenteermaterialen.

Vrije werktijd

Vrije tijd voor kleuters
Vrije tijd voor kleuters

Naast de vaste leermomenten voor taal, wiskunde… hebben wij ook de vrije werktijd. Tijdens zo’n moment maken de kinderen een keuze uit voorgestelde opdrachten van op hun werkplan, dit kan variëren van een wiskundig gezelschapspel, het invullen van een werkblad tot het lezen van enkele pagina’s uit een boek van de bibliotheek. Deze opdrachten kunnen zowel individueel als in kleine groepjes zijn. Ze moeten elke gekozen activiteit afwerken. Tijdens de werktijd en op het einde ervan evalueert de groep het werk en bepaalt, indien nodig, aanpassingen voor de volgende werktijd.

Onderzoek

Kinderen stellen zich voortdurend vragen en zijn van nature geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt. De leerkrachten proberen dan ook in te gaan op de interesse en nieuwsgierigheid van de kinderen door hen zelf op onderzoek te laten gaan. Door kinderen onderzoekend te laten leren, doen ze niet alleen kennis op, maar ervaren ze ook succes, wat vervolgens leidt tot een positief leerklimaat wat nodig is als basis voor de ontwikkeling van een kind.

Alles wat de kinderen tegenkomen in het dagelijks leven kan leiden tot een gericht onderzoek. De kinderen zijn individueel, in kleine groepjes of met de hele klas actief bezig met het uitwerken van het onderzoek en tonen elkaar na afloop het resultaat van hun werk. Zo leren ze van zichzelf en van anderen.

DSC_0190
Kinderen stellen zich voortdurend vragen en zijn van nature geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt.

Uitstappen

De kinderen maken kennis met de wereld rondom hen en dat betekent dat we ook de omgeving buiten de Boomhut gaan verkennen. Ouderbegeleiding is een absolute must wanneer we erop uit trekken! (zie ook kamp)

Klaskrant

Om de twee weken wordt bij de kleuters een klaskrant gemaakt ter afsluiting van een onderzoek met werkjes, foto’s, liedjes en ervaringen van de kinderen. Via deze krant worden anderen (ouders, andere groepen of andere Freinetscholen) geïnformeerd over de gebeurtenissen in de klas. Elke krant heeft een eigen naam.

Atelier

Vier keer per jaar wordt een halve dag besteed aan klasoverschrijvende creatieve activiteiten. Het atelier vindt plaats in kleinere groepen, met kinderen van alle leeftijden. De kinderen kiezen zelf hun activiteit uit enkele mogelijkheden. Leerkrachten en ouders begeleiden hen bij deze activiteiten.

Klasraad

De boomhutklassen draaien coöperatief: afspraken komen in consensus of met een meerderheid van stemmen tot stand. Een maal per week vervangt de klasraad de praatronde. In de klas hangen drie kaarten met daarop: ‘Ik stel voor’, ‘ik vind goed’ en ‘ik geef kritiek’. De kinderen kunnen hier de hele week hun ‘ding’ op kwijt. De punten die op papier staan, komen aan bod in de klasraad. Veel voorkomende problemen worden in de kring met de hele groep besproken. Zo ontdekken de leerlingen hoe ze democratisch met elkaar kunnen omgaan. Bij de kleuters wordt er nog geen echte klasraad gehouden. Als er conflicten zijn, worden die onmiddellijk besproken.

Kinderraad

De Boomhut heeft ook een kinderraad. Op dit platform bespreken klasafgevaardigden samen met een leerkracht en directie zaken die de hele school aanbelangen. Elke groep vanaf de oudste kleuters is vertegenwoordigd. De ouderwerking baseert zich voor haar visie en projecten ook op de resultaten van de kinderraad.

Forum fotoForum

Op vrijdagnamiddag voor een vakantie wordt er een expressief forum georganiseerd. Met een beurtrol praten enkele leerkrachten het hele forum aan elkaar en zorgen voor het goede verloop van de verschillende onderdelen. Bij elk forum geeft een klas per graad een voorbereide performance in het teken van een aangeleerde, originele vorm van leerstof, zoals een gedicht in thema van een seizoen, een nieuw Frans liedje…

Bewegingsopvoeding_MG_3249

Sport- en bewegingsopvoeding komen in elke groep wekelijks aan bod. De klassen van de eerste en tweede graad gaan beurtelings om de twee weken zwemmen. De leerlingen van de derde graad gaan om de vier weken zwemmen en de vijfjarigen krijgen na de paasvakantie lessen watergewenning.

Schrijfmotoriek

Schrijfmotoriek komt aan bod bij de oudste kleuters. Met behulp van muziek, spelletjes en fantasietekeningen laten we de kinderen op een natuurlijke en kindvriendelijke manier plezier beleven aan de schrijfontwikkeling.

TuinierenIMG_0089 (2)

De Boomhut heeft een grote schooltuin waar de kinderen vaak gebruik van maken, om te spelen, te ontdekken en te btuinieren. Wij onderhouden ons groen op een natuurvriendelijke manier en daar plukken we de vruchten van. Wat dacht je van een moestuin aanleggen, levend rekenen met bodembewonertjes, observeren van vogels of een lekkere groentesoep koken met zelfgekweekte groenten?

 

Onze visie op meertaligheid

Kinderen beseffen al vroeg dat er op onze school verschillende talen gesproken worden. Wij proberen al van bij de kleuters de interesse voor vreemde talen aan te wakkeren. Ook worden anderstalige ouders aangemoedigd mee te functioneren in het schools gebeuren.

Frans

Reeds van bij de kleuters geven we de kinderen de kans om met onze tweede landstaal in contact te laten komen. Om het Frans aan te leren, kiezen wij voor een kindgerichte- en belevenisgerichte aanpak waarbij de motivatie om een nieuwe taal te leren en de spreekdurf bevorderd worden. Hierbij gebruiken we freinettechnieken en hebben we oog voor taalplezier (Frans is leuk), basisvertrouwen (ik kan het), taaldenken prikkelen (als ik nadenk, begrijp ik het), taalattitude (zo is het mooier, zo is het correct) en woordenschat verwerven.

DSC08609

Organisatorische aspecten

Graadsklassen

We werken met graadsklassen, wat betekent dat leerlingen van twee opeenvolgende klassen bijeen zitten. We zijn ervan overtuigd dat dit meer ontwikkelingskansen biedt. Jonge kinderen leren van oudere en omgekeerd. Bij instructiemomenten is de groep beperkt, omdat er altijd hoogstens twaalf kinderen per leerjaar in de klas zitten; zo behoren de kinderen allemaal eens tot de oudste en het volgende jaar tot de jongste van de klas.

Planning

Het tijdsgebruik verloopt volgens een week- en dagschema. Klassikale momenten en individuele werktijden, coöperatief werk en zelfstandig werk wisselen elkaar af. In dag- en weekplanning leggen de kinderen –in overleg met de leerkracht- zelf vast wat er komt. Ze leren plannen en een werkwijze bedenken. In de lagere school werken de kinderen met een werkplan. Binnen de kleutergroep visualiseren we onze planning aan de hand van pictogrammen en tekeningen.

Praktisch

Opvang

De Boomhut zorgt zelf voor voor- en naschoolse opvang. ’s Morgens is er toezicht vanaf 7u30 en ’s avonds tot 18u30. Op woensdag is er opvang op De Boomhut voorzien tot 13u. Indien ouders een oplossing voor woensdagnamiddagen en schoolvrije dagen zoekt, kunnen ze contact opnemen met het gemeentelijk initiatief buitenschoolse opvang de Malleboot te Beersel (Huizingen).

Verjaardagen

Een verjaardag betekent feest! Bij de kleuters mag de jarige op de dag zelf –in afspraak met de leerkracht- een gezonde traktatie meenemen, maar ook een leuk spel, zoals een zoektocht, kan een toffe verrassing zijn. De ouders van het feestvarken zijn altijd welkom om een handje toe te steken. Bij de lagere schoolkinderen wordt er een dag in de maand vastgelegd waarop alle jarigen van die periode samen hun verjaardag vieren.

Kamp

Tijdens de maand december of aan het eind van het schooljaar gaat elke groep vanaf het eerste leerjaar op kamp. Dat is een bijzondere ervaring voor onze kinderen! Parallelklassen trekken er samen op uit. Locatie en duur zijn aangepast aan de leeftijd. Leerkrachten en ouders staan in voor de begeleiding van de groep. Vooraf wordt er een klasvergadering gepland waar alle nodige afspraken gemaakt worden. Alle ouders worden hierop verwacht!

 Boomhut op kamp